نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 168,391/5
شاخص صنعت 153,561/7
شاخص50شرکت فعالتر 7,216/6
شاخص آزاد شناور 179,476/1
شاخص 30 شرکت بزرگ 8,045/2
شاخص قیمت 50 شرکت 385,807/5
شاخص بازار اول 124,073/7
شاخص بازار دوم 335,283/4
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار