نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 98,120/6
شاخص صنعت 87,204/3
شاخص50شرکت فعالتر 4,084
شاخص آزاد شناور 105,257/5
شاخص 30 شرکت بزرگ 4,344/7
شاخص قیمت 50 شرکت 217,559/7
شاخص بازار اول 69,726/2
شاخص بازار دوم 208,799/4
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار