نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,415/4
شاخص صنعت 68,279/3
شاخص50شرکت فعالتر 3,069/4
شاخص آزاد شناور 87,507/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,098/4
شاخص قیمت 50 شرکت 158,602/5
شاخص بازار اول 55,058
شاخص بازار دوم 176,316/5
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار