نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 110,640/4
شاخص صنعت 99,765/7
شاخص50شرکت فعالتر 4,694/3
شاخص آزاد شناور 122,028/3
شاخص 30 شرکت بزرگ 5,445/2
شاخص قیمت 50 شرکت 248,479/1
شاخص بازار اول 81,206/7
شاخص بازار دوم 221,702/2
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار