نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 77,582/9
شاخص صنعت 66,453/3
شاخص50شرکت فعالتر 3,054/4
شاخص آزاد شناور 84,936/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,125/6
شاخص قیمت 50 شرکت 159,251/9
شاخص بازار اول 55,021/4
شاخص بازار دوم 165,383/6
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار