نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,100
شاخص صنعت 66,626/9
شاخص50شرکت فعالتر 3,128/5
شاخص آزاد شناور 87,028/5
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,248/8
شاخص قیمت 50 شرکت 156,075/2
شاخص بازار اول 56,307
شاخص بازار دوم 167,433/5
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار