شماره حساب های شرکت
ليست شماره حساب هاي اوراق شركت كارگزاري سپهر باستان
بانك شماره حساب                شماره شبا
ملي 0108442990008 IR 86-0170-0000-0010-8442-9900-08
ملت 4815124684  IR 88-0120-0000-0000-4815-1246-84
پاسارگاد 289-810-795155-1  IR  560570028901100795155001      
سامان 849-40-1093528-1 IR  150560084904001093528001