نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 546,284/5
شاخص صنعت 482,108/3
شاخص50شرکت فعالتر 19,388/9
شاخص آزاد شناور 703,729/8
شاخص 30 شرکت بزرگ 20,988/6
شاخص قیمت 50 شرکت 1,182,282
شاخص بازار اول 385,272/6
شاخص بازار دوم 1,163,665
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار