نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 1,425,328
شاخص صنعت 1,250,866
شاخص50شرکت فعالتر 55,592/3
شاخص آزاد شناور 1,928,740
شاخص 30 شرکت بزرگ 74,184/9
شاخص قیمت 50 شرکت 2,931,961
شاخص بازار اول 1,042,150
شاخص بازار دوم 2,885,238
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار